Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodičovská dovolená (RD)

-

 Rodičovský příspěvek (RP)

 

 

 

 1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá "Peněžitá pomoc v mateřství" (dále jen PPM).

Rodičovská dovolená se poskytuje matce či otci dítěte po skončení výplaty PPM nebo ode dne narození dítěte rodiči, kterému nevznikl nárok na PPM a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině.

Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci. Zákon tuto situaci řeší tak, že na Rodičovský příspěvek vzniká rodiči v tomto měsíci nárok, pouze tehdy, je-li vyšší než PPM (počítá se jeho poměrná část). Toto platí i pro oba rodiče - tzn. vznikne-li matce nárok na PPM, otec ztratí nárok na Rodičovský příspěvek (není-li vyšší).

 

2. Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?

Rod. příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který trvale pečuje o dítě do 3, 4, v případě zdrav. postižení dítěte do jeho 7 let věku.
O příspěvek může žádat buď matka nebo otec dítěte a mohou se v pobírání tohoto příspěvku i střídat.

Žádost se podává před ukončením pobírání PPM (budete-li žádat o zrychlenou variantu, musíte požádat do 22.týdne věku dítěte) nebo v případě, že rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.

 

3. Na kterém úřadě se žádá?

Na Odboru státní sociální podpory na Úřadech práce (v Praze na sociální odbor městského úřadu), kde se vyplní písemná žádost na předepsaném tiskopisu MPSV(Ministerstvo práce a sociálních věcí) - a to na úřadě příslušném trvalému bydlišti žádajícího rodiče.

 

4. Jaké výše Rodičovského příspěvku (měsíčně) zákon rozlišuje?

 • 11.400 Kč/měs. při zrychleném čerpání do 2 let věku dítěte ve zvýšené výměře, má to však jeden háček. Jaký? Rodič má na tento příspěvek nárok pouze tehdy, měl-li před odchodem na mateřskou dovolenou mzdu alespoň 16.400 Kč měsíčně, resp. „mateřskou“ (denní vyměřovací základ pro její výpočet) minimálně 380 Kč denně. Celkem na Rodičovském příspěvku při standardním nástupu na MD obdržíte 216.600 Kč.
 • 7600 Kč/měs. při klasickém čerpání do 3 let věku dítěte v základní výměře. Celkem na Rodičovském příspěvku obdržíte 235.600 Kč.
 • Pokud se rozhodnete být s dítětem doma do 4 let věku dítěte, pak vám náleží do roka a 9 měsíců 7600 Kč/měs. a dále až do 4 let věku budete měsíčně pobírat 3800 Kč. Celkem na rodičovském příspěvku obdržíte 224.600 Kč.
 • 7600 Kč do 7 let věku dítěte - u dětí dlouhodobě zdravotně postižených a dětí dlouhodobě těžce zdravotně postižených (dále jen DZP a DTZP).

 

5. Kdo má nárok pouze na čtyřletou variantu a proč?

Jde o osoby, které si jako OSVČ neplatily nemocenské pojištění, osoby vedené v evidenci úřadu práce a studentky, které nepřerušily z důvodu těhotenství studium.
Všechny tyto osoby nemají nárok na PPM, ale mají ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v čtyřleté variantě. V praxi to znamená, že ode dne porodu do 21 měsíců dítěte budou pobírat 7600,- a dále pak do jeho 4 let 3800,-.

 

6. Kdy je třeba provést volbu délky pobírání Rodičovského příspěvku?

 • Dvouletou variantu můžete zvolit do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. 31 týdnů života narodily-li se dvě a více dětí zároveň.
 • Tříletou variantu můžete zvolit do konce 21. měsíce věku dítěte.
 • Čtyřletou variantu budete mít automaticky, nenavolíte-li v daném období variantu jinou.

 

7. Mohu volbu v budoucnu změnit?

Volbu délky RP nelze měnit, a to ani rodičem, který převzal dítě do péče poté, kdy už byla volba nároku provedena.

Volbu nároku lze provést pouze do budoucna, nikoli zpětně. Dříve toto pravidlo umožňovalo zákon "obejít" - v době pro volbu délky RP se o péči o dítě přihlásil otec a měl-li (pouze na základě potvrzení zaměstnavatele) nárok na PPM, mohl délku navolit a ta již zůstala daná.

Od 1. 1. 2009 je právě z důvodu zneužívání této možnosti zákon změněn. Pokud chce otec dítěte nastoupit na rodičovskou dovolenou, aby provedl volbu délky Rodičovského příspěvku, musí skutečně nastoupit na mateřskou a pobírat PPM.Tato změna již pro otce ale znamená, že v době, kdy pobírá PPM nemůže vykonávat své zaměstnání.


8. Jak vypadá čerpání rodičovského příspěvku do 7 let věku dítěte a kdy na něj vzniká nárok?

Rodič, pečující o nejmladší dítě posouzené jako dítě DZP nebo DTZP (II. nebo III. stupněm nepříznivého zdravotního stavu) má nárok na Rodičovský příspěvek v základní výměře, tj. 7.600 Kč do 7 let věku dítěte. (i v případě, že dříve provedl volbu délky běžného Rod. příspěvku)

 

9. Jaká jsou pravidla pro možnost návštěvy jeslí, školky apod.?

Aby rodiči pobírajícímu Rodičovský příspěvek dále trval nárok na něj, musí dodržovat tato pravidla a tuto skutečnost pravidelně hlásit na příslušném ÚP:

 • do 3 let věku dítě může navštěvovat kromě jeslí nebo jiného obdobného zařízení i mateřskou školu, a to maximálně 5 kalendářních dní v měsíci.
 • od 3 let věku dítě může být v zařízení buď 4 hod. denně, nebo 5 kalendářních dnů v měsíci bez ohledu na délku trvání pobytu v jednotlivých dnech.

V měsíci, kdy dítě dovrší věkovou hranici 3 let má rodič možnost volby návštěvy dítěte těchto zařízeních buď na 4 hod. denně, nebo 5 kalendářních dnů. Dobu pobytu ale nelze v kalendářním měsíci kombinovat, a to ani v měsíci narození.
4 hodiny denně tedy může dítě v zařízení být až ode dne následujícího po jeho třetích narozeninách dalšího měsíce.
Dítě školního věku může navštěvovat 4 hod. denně základní školu speciální.

 

10. Co k vyplnění žádosti na úřadě potřebujete?

 • občanský průkaz
 • rodný list všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
 • chodí-li dítě do jeslí či do školky, musíte mít potvrzení o tom, kolik času tam tráví
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat

 

11. Kde se dozvíme přesná pravidla pro přivýdělek na MD/RD?

Zda si rodiče mohou během mateřské dovolené a při pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci přivydělat a za jakých podmínek upravují předpisy o nemocenském pojištění. V podstatě lze při peněžité pomoci v mateřství vykonávat činnost a mít příjem ze zaměstnání za zákonem stanovených podmínek. K zodpovězení konkrétních dotazů a problematiky jsou připraveni plátci uvedených dávek nemocenského pojištění, zejm. okresní správy sociálního zabezpečení.

Na nárok na Rodičovský příspěvek nemá přivýdělek ani zaměstnání vliv - důležité ale je, aby rodič, který příspěvek pobírá zajistil řádnou a celodenní péči o dítě (babička, chůva). Pak může mít i hlavní pracovní poměr, OSVČ mohou vykonávat svoji živnost atd.

 

12. Kdo je v době mojí MD/RD plátcem důchodového a zdravotního pojištění?

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce měla nárok na rodičovský příspěvek, samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a plátcem pojistného je stát.

Za matky, které se rozhodnou pečovat o dítě déle než pobírají Rodičovský příspěvek platí pojistné také stát.
Matce s jedním dítětem do 7 let, matce s více dětmi do 15 let věku dítěte/dětí. O této skutečnosti musíte informovat příslušný Úřad práce a zažádat na své zdravotní pojišťovně o hrazení pojistného státem.

 

zdroj: www.babyonline.cz

 

 

Obrazek